Ngày 21 tháng 8: Thánh Piô X. Giáo Hoàng (lễ nhớ)

Các bài đọc trong Thánh lễ

 
Ca nhập lễ

Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa cho người, để cho người được sung mãn muôn ơn.

 
Bài đọc 1: 1 Tx 2, 2b-8

Chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

2b Thưa anh em, vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến đấu gay go. 3 Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, 4 nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi. 5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, như anh em biết ; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám ; 6 không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác, 7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô.

Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. 8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.

 
Đáp ca: Tv 88,2-3.4-5.21-22.25 và 27 (Đ. x. c.2a)

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

2 Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. 3 Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

4 Xưa Chúa phán: “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,5rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

21 Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu thánh tấn phong người ;22Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố vững vàng.

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

25Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín, nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”

Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

 
Tung hô Tin Mừng: Ga 10, 14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Ha-lê-lui-a.

 
Tin Mừng: Ga 21, 15-17

Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. Hãy chăn dắt chiên của Thầy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”

 
Ca hiệp lễ: x. Ga 10, 11

Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.

 

Bản Dịch: CGKPV