Chúa Nhật Thánh lễ 17h00 Mừng Lễ Chúa Cứu Thế: Tước Hiệu của Dòng Thánh

Đền Đưc Mẹ Hằng Cứu Giúp vào 17h00 ngày 19/07/2020, Cha Giám Tỉnh, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chủ tế Thánh lễ Mừng lễ Chúa Cứu Thế: Tước Hiệu của Dòng Chúa Cứu Thế. Lễ Chúa Cứu Thế được Đức Giáo Hoàng ấn định Chúa Nhật tuần 3 trong tháng 7: đến năm 1749 Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 14 đã cho Dòng Chúa Cứu Thế củ hành lễ trọng.

 

'

 

 

Photo Đức Tín - GXĐMCG