Nghi thức tẩn liệm Cha Antôn Nguyễn Văn Trung, C.Ss.R

Vào lúc 19h00 tối nay: Chúa Nhật ngày 01/12/2019, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn, cha giám tỉnh, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự nghi thức tẩn liệm Cha Antôn Nguyễn Văn Trung, C.Ss.R.