TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER

TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER
 
(Kỷ niệm 200 năm ngày thánh nhân về trời – Khai mạc năm thánh 15.03.2020 – 15.03.2021)