Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục DCCT VN 2020 (2)

Đức Giám mục thẩm vần các Tiến Chức, các tiên chức tuyên hứa vâng phục... Kinh cầu Các Thánh và ghi thứ truyền chức Phó tế.

 

 

 

Photo: Đức Tin GXĐMHCG