MẸ HẰNG CỨU GIÚP

    • Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

      Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

      NGÀY THỨ NHẤT Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ? Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, / linh hồn con thêm hăng hái cậy trông, / khác nào con thảo...

    << < 1 > >> (1)