DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục DCCT VN 2020 (2)

Đức Giám mục thẩm vần các Tiến Chức, các tiên chức tuyên hứa vâng phục... Kinh cầu Các Thánh và ghi thứ truyền chức Phó tế.

 

 

 

Photo: Đức Tin GXĐMHCG

Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục DCCT VN 2020 (1)

Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 01/07/2020 (1) Rước từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bắt đầu Thánh lễ truyền chức, Cha Giám Tinh DCCT VN Giuse Nguyễn Ngọc Bích giới thiệu các Thầy ứng viên Phó Tế và Linh Mục với Đức Giám Mục và xin Ngài phong chức cho các Thầy tiến chức này...

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Photo Đức Tín - GXĐMHCG