Chương trình Thánh lễ Giới trẻ tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

THÁNH LỄ GIỚI TRẺ

(18g00 thứ ba đầu tháng tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,

38 Kỳ Đồng, Quận 3)

--- *** --- 

  1. Thứ ba ngày 06/10

Thánh lễ bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ - Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos (5/10)

- 17g30: Cầu nguyện với Chân phúc Seelos

- 18g00: Thánh lễ

+ Chủ tế: Cha Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm

+ Giảng lễ: Cha Micaen Phạm Gia Lâm

  1. Thứ ba ngày 03/11 - Thánh lễ: 18g00

- Chủ đề: Thiên Chúa yêu con (Tông huấn Christus Vivit số 112-117)

- Chia sẻ chủ đề: Cha Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm

  1. Thứ ba ngày 01/12 - Thánh lễ: 18g00

- Chủ đề: Đức Kitô cứu độ con (Tông huấn Christus Vivit số 118-123)

- Chia sẻ chủ đề: Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng

 

Thân mời các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ tham dự!