🔴 Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế III – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 16/10/2020

Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế III

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn || 16/10/2020

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống tận hiến

Giáo xứ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô: vào lúc :

- 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô
- Hướng dẫn: Cha GB. Lê Thanh Hải
- 18g00: Thánh lễ Đồng Tế.
Giảng lễ: Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế

-----------------------------------------------------------------------------------