🔴 Thánh lễ trực tuyến - Chúa Nhật: Lễ Chúa Ba Ngôi | lúc 18h30 ngày 07/06/2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18)

CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA BA NGÔI

18h30 | Ngày 07/06/2020

 

 

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

-----------------------------------------------------------------------------------