🔴 Thánh lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | lúc 18h30 ngày 24/05/2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất... và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20)

 

 

CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

18h30 ngày 24/05/2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên_lúc18g30 thứ bảy và 6h30 - 10h00 - 17h00 -18g30.