Hình ảnh Thánh lễ Tất niên các hội đoàn trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vào lúc 18h00 ngày 14/01/2020 Các hội đoàn trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng hiệp dâng thánh lễ Tất Niên tại Nhà Nguyện Hiệp Nhất, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

 

Photo Đức Tín- GXĐMHCG