Hình ảnh Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 20h00 | 02/11/2020

Hình ảnh Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn | 20h00 | 02/11/2020

 

 

Thánh lễ 6h00 - 02-11 (Lễ Đài)

 

Photo: Đức Tín - GX ĐMHCG