Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Mừng Bổn Mạng

Thánh lễ 18h00 ngày 19/6/2020, Thứ Sáu XI Thường Niên | Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mừng lễ bổn mạng...

 

 

 

 

 

Đại diện Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ cám ơn và chúc mựng lễ.

 

 Photo: Đức Tin - GXĐMHCG