Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố Giuse Trần Hữu Bẩm thân phụ Cha Phaolô Trần Hữu Dũng, C.Ss.R

Chiều nay Thứ Tư ngày 22/07/2020 vào lúc 16h00, Cộng đoàn DCCT Sài Gòn, Học Viện Thánh Anphongsô Mai Thôn, Cộng đoàn Dự Tập, Dự Tu DCCT Sài Gòn cùng một số quý cha thuộc Cộng đoàn Tỉnh Dòng và Ban HĐMV, giáo dân Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đến phúng viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện Ông Cố Giuse. Trong tâm tình hiệp thông với Cha Phaolô và gia đình, nguyện xin Chúa thương mở lượng từ bi cho Ông Cố Giuse được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

 

 

 

 

Photo Đức Tín GXĐMHCG_CCT