Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Thứ Tư Đầu Tháng Các Đẳng Linh Hồn lúc 15h00 ngày 04/11/2020

GXĐMHCG/ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Thứ Tư Đầu Tháng Các Đẳng Linh Hồn lúc 15h00 ngày 04/11/2020
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Đức Tín GXĐMHCG