Thông báo của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 09/02/2021

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3

 

THÔNG BÁO

(V/v hạn chế sinh hoạt mục vụ trong tình trạng dịch bệnh)

Kính thưa anh chị em!

Căn cứ theo thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn về vấn đề “hạn chế sinh hoạt mục vụ trong tình trạng dịch bệnh” ngày 9/2/2021; Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn xin kính báo đến anh chị em về việc hạn chế cử hành phụng vụ tập trung và ngưng toàn bộ “Chương Trình Hành Hương Minh Niên – Tết Tân Sửu 2021” tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn mở cửa như thường lệ để anh chị em đến cầu nguyện, riêng trong ba ngày Tết vẫn có hái lộc Lời Chúa tại các điểm quy định trong khuôn viên giáo xứ. Chúng tôi cũng xin nhắc lại lưu ý của Đức Tổng Giám Mục, khi anh chị em tới Đền Đức Mẹ để cầu nguyện thì“chấp hành triệt để quyết định và tuân thủ nguyên tắc 5K của ngành y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.”

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành cho anh chị em. Xin anh chị em hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu nguyện để dịch bệnh sớm được kiểm soát và tất cả chúng ta được bình an.

 

Sài Gòn ngày 09/02/2021

Ban Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

* Thông báo của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn