Tinh Tâm Mùa Chay dành cho Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- Ngày thứ I: 29/03/2021

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 18g30 ngày 29/03/2021 Thánh lễ khai mạc tĩnh tâm dành cho giới trẻ Mùa Chay 2021. Chủ tế thánh lễ cha lính hướng giới trẻ Giáo xứ Anphongsô Trần Ngọc Hướng, - Cha giảng: Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh.
 
 

 

 

 

 

Photo: Đức Hùng