🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 06/06/2020

HÀNH HƯƠNG – THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

16h00 Ngày 06/05/2020

 

 

 

 

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật lúc 6g30 - 10h00 - 17h00 -18g30.