🔴Trực Tiếp HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 23/05/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

16h00 Ngày 23/05/2020

Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật lúc 18h30.