Vào chiều Thứ tư ngày 04/12/2019 Cha linh hướng Phaolô Nguyễn Hữu Thuận đã giúp tĩnh tâm cho Hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nửa giờ trước Thánh Lễ. Sau đó là nghi thức tuyên hứa gia nhập hội ĐMHCG của 25 thành viên, cuối cùng là nghi thức chúc lành với bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

 

Đức Tín GXĐMHCG