Vào lúc 18g00 cha Bề trên chánh xứ Phêrô chủ tế, cùng quý Cha đồng tế dâng Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, Mừng Bổn Mạng Xóm Giáo 7, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 03/02/2020. Sau đây là một số hình ảnh trong Thánh lễ.

 

 

  

 

 

 

 

Đại diện trưởng Xóm Giáo cám ơn…

 

Photo: Đức Tín