Riêng đối với các sinh hoạt của Tỉnh Dòng, chúng tôi sẽ gửi những bài viết, các tài liệu dịch thuật, đưa ra chủ đề tĩnh tâm về Thánh Clêmentê hằng tháng tại các cộng đoàn. Chuyển ngữ các đoạn video, tài liệu về cuộc đời thánh nhân và gửi cho toàn Tỉnh. Tỉnh Dòng khuyến khích và tài trợ những sinh hoạt phổ biến tư liệu cuộc đời và hoạt động tông đồ của ngài.

 

 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy và toàn thể anh em,

Xin chúc mừng tất cả anh em nhân ngày lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer.

Năm nay Lễ  Thánh Clêmentê có một ý nghĩa đặc biệt vì là ngày khai mạc Năm Thánh mừng kính 200 năm ngày thánh nhân về trời. Ban Quản Trị Trung Ương đã mời gọi các Tỉnh Dòng lên chương trình hoạt động và tổ chức các sự kiện mừng Năm Thánh nhất là đào sâu gương sống tông đồ và linh đạo của ngài.

Chúng ta cũng vừa nhận được Thư của Tòa Thánh Vatican cho phép mở Năm Thánh với Phép Lành Tòa Thánh của Đức Giáo Hoàng cho những ai tham dự các cuộc cử hành Năm Thánh.

Tôi xin gửi đến cho tất cả các cộng đoàn các thư này và kinh cầu với Thánh Clêmentê. Xin anh em đọc trong các lễ Chủ Nhật 15 tháng 3 hoặc vào ngày lễ mừng 16 tháng 3. Trong Năm Thánh mừng Thánh Clêmentê Maria Hofbauer anh em chúng ta sẽ học hỏi, suy tư, cầu nguyện và phổ biến lòng kính mến Thánh Clêmentê.

Riêng đối với các sinh hoạt của Tỉnh Dòng, chúng tôi sẽ gửi những bài viết, các tài liệu dịch thuật, đưa ra chủ đề tĩnh tâm về Thánh Clêmentê hằng tháng tại các cộng đoàn. Chuyển ngữ các đoạn video, tài liệu về cuộc đời thánh nhân và gửi cho toàn Tỉnh. Tỉnh Dòng khuyến khích và tài trợ những sinh hoạt phổ biến tư liệu cuộc đời và hoạt động tông đồ của ngài. Chúng tôi kêu gọi mọi người đề xuất các sáng kiến, sáng tác để kính Thánh Clêmentê như thơ ca, âm nhạc, vũ điệu, kịch nghệ, bài viết và chứng từ về những ơn ích thiêng liêng hay thể lý nhận được qua lời cầu bầu của thánh nhân.

Xin Thánh Clêmentê cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Giám Tỉnh