TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

 

NGÀY THỨ CHÍN

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay là cuối tuần chín ngày,/ hằng ngày trong tuần này, con đã đến sấp mình dưới chân Mẹ.

Hôm nay,/ con còn đến thiết tha trông cậy kêu van Mẹ hơn mọi lần khác./ Con tin tưởng vững vàng:/ Mẹ đã nghe lời con,/ Mẹ sẽ ban cho con ơn con xin,/ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa./ Cậy vì Con của Mẹ,/ cậy vì những đau khổ của Mẹ,/ cậy vì tình yêu đầy lòng từ bi thương xót của Mẹ,/ và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin Mẹ nhận lời con!/ Ôi!/ Tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp nói với con rằng:/ con được quyền nài xin,/ con nên trông cậy,/ con phải trông cậy luôn,/ là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con/ mỗi ngày mỗi khắc trót đời con;/ mỗi khi con túng ngặt,/ mỗi khi con lâm cơn nguy biến,/ mỗi khi con gặp nỗi gian truân,/ Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

Lạy Mẹ yêu dấu!/ Con hết lòng trông cậy Mẹ./ Con tận tình cảm tạ Mẹ/ vì những ơn Mẹ đã ban,/ và vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ./ Con sẽ cầu khấn Mẹ cho đến hơi thở sau hết,/ đợi ngày lên Thiên Đàng/ để kính mến ngợi khen/ và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng. Amen.

Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh

 

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 

 *  Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–  Xin cầu cho chúng con.

 

*  Lạy Thánh Anphongsô

–  Xin cầu cho chúng con.

 

…………………***………………….

 

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

Kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….