GX.ĐMHCG.SG – “Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân” – Apostolicam Actuositatem của Công Đồng Vaticanô II – là đề tài Cha Phó Xứ Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR chọn để chia sẻ với Ban Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn trong buổi tĩnh tâm sáng ngày 9/3/2020, Thứ Hai tuần II Mùa Chay – Năm A tại Hội Trường Thánh Giêrađô – Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sau khi Cha công bố Tin Mừng Gioan với ý lực “Thầy là cây nho, anh em là cành.” (Ga 15, 1-8)

 

 

Trước đó, lúc 8 giờ, tại Nguyện Đường Thánh Giêrađô, Cha Anphong Trần Ngọc Hướng CSsR

đã khai mạc buổi tĩnh tâm với lời cầu nguyện dâng lên Chúa Thánh Thần (hát) và công bố Lời Chúa trích Sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 1,12-14) với ý lực :

“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.” (câu 14).

Trở lại “Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân”, Cha Giuse giảng thuyết đã khai triển đề tài với những ý tưởng chính theo đề mục như sau:

Phần 1: Ơn gọi của người giáo dân.

Kitô hữu bản chất có ơn gọi làm tông đồ giáo dân: lãnh nhận và thực thi ba sứ vụ Tư Tế, Ngôn Sứ, Vương Đế từ Chúa Giêsu qua các Tông đồ và Hội Thánh của Người.

Phần 2: Mục tiêu của tông đồ giáo dân. Ba lãnh vực được nhắc đến: Rao giảng Tin Mừng bằng lời nói, việc làm, gương sáng đức tin – Thánh hóa trật tự trần thế trong các lãnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị v.v… – Bác ái, xã hội nhắc nhở đặt mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa (Tin Mừng Mt chương 25).

Phần 3: Môi trường hoạt động tông đồ giáo dân. Đó là môi trường Hội Thánh với nhiều lãnh vực trong đời sống từ gia đình đến Giáo Xứ, từ quốc gia đến quốc tế v.v…

Phần 4: Các hình thức Tông đồ Giáo dân. Giáo dân được mời gọi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng vấn đề quan trọng là phải kiên vững ba nhân đức đối thần: Tin – Cậy – Mến và phải xác tín, đồng thời phải được sai đi, không tự mình sai mình nghĩa là phải theo trật tự hàng Giáo Phẩm trong Hội Thánh.

Phần 5: Đào tạo Giáo dân. Việc đào tạo cần phải liên tục vì là Hội Thánh lữ hành.

Tham dự viên giải lao 15 phút. Sau đó bước vào thinh lặng cầu nguyện riêng lúc 9 giờ 20.

9 giờ 45, mọi người trở lại Hội Trường để nghe giáo huấn của Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR. Ngài nhắc lại những kế hoạch từ khi Ngài mới nhậm chức Chánh Xứ đến việc triển khai kế hoạch mục vụ cho cả nhiệm kỳ 4 năm. Rất nhiều vấn đề được đề cập, tuy nhiên có thể lược ghi một số vấn đề như: Thành lập Cộng đồng Kitô hữu năng động yêu thương gia đình Giáo Xứ – Nuôi dưỡng đời sống tâm linh qua sinh hoạt Nhóm như học hỏi, chia sẻ, cầu nguyện – Bổ sung nhân sự Ban Điều Hành các Xóm Giáo – Gửi Giáo dân trẻ học Thần học Giáo dân tại Lasan – Mỗi 3 tháng tĩnh tâm Hội Đồng Mục Vụ một lần – Xây dựng Ban Truyền Thông với đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất và chuyên môn – Sửa sang, xây dựng lại Nhà Hài Cốt – Sổ Gia Đình Công Giáo có người cư trú thật sự tại các Xóm Giáo – Chăm sóc Giới trẻ Giáo Xứ v.v…

Cha Anphong Trần Ngọc Hướng CSsR, Linh hướng Giới trẻ Giáo Xứ, dịp này, lúc 10 giờ 35, Ngài triển khai “Kế Hoạch Hoạt Động 2020 Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” cho các thành viên tham dự tĩnh tâm. Ngài mong các Xóm Giáo hỗ trợ để mỗi Xóm Giáo có một bạn trẻ đại diện cho Xóm Giáo. Và Ngài cũng mong, ngoài sinh hoạt bác ái, xã hội, Giới Trẻ Giáo Xứ, hoặc mở rộng cho cả Giới Trẻ ngoài Giáo Xứ, cần có một sinh hoạt cơ bản làm nền để phát triển. Đó là tham dự Thánh lễ, tĩnh tâm theo kế hoạch tháng / năm. Lãnh vực học hỏi kỹ năng hoặc truyền thông cũng được Giới Trẻ ưa thích.

Kết thúc sinh hoạt tại Hội Trường, lúc 10 giờ 50, Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô ngỏ lời cám ơn tất cả thành viên tham dự đã quảng đại phục vụ Giáo Xứ cho Danh Chúa cả sáng. Ngài xin Chúa chúc lành cho Giáo Xứ, cho mỗi người và cho gia đình mỗi người.

Ban Quản Xứ và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ kết thúc buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay với Thánh lễ thật sốt sắng tại Nguyện Đường Thánh Giêrađô lúc 11 giờ do Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô chủ tế, giảng lễ và Quí Cha trong Ban Quản Xứ đồng tế. Sau Thánh lễ, mọi người ra về bình an trong ân sủng của Thiên Chúa.

 

 

Một Nắng Hai Sương.