Vào lúc 15h00 ngày 01/01/2020, thứ tư đầu tháng, đầu Năm dương lịch hội Đức Mẹ hằng Cứu Giúp Sài gòn lại quy tụ về Đền Đức Mẹ làm giờ hành hương dâng kính Mẹ…, sau đó nghi thức chúc lành với bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp… Hôm nay cũng có hơn 30 anh chị em tuyên hứa gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp… 

 

Photo: Đức Tín GXĐMHCG