24/07/2024
Hội Đức Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 04/03/2020 – Thánh lễ Thứ Tư đầu tháng
 
 
Thánh lễ 15h30 thứ tư đầu tháng của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
 
Cứ vào mỗi thứ tư đầu mỗi tháng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lại quy tụ về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu hành hương và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Nhà Dòng và cho từng thành viên của Hội Đức Mẹ HCG và gia đình ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời…
 
Hôm nay Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng đón nhận 47 thành viên mới … Các hội viên mói trươc khi chính thức gia nhập, sau khi một thời gian tìm hiểu đến khi chính thức gia nhập HĐMHCG… sẽ có môt buổi tĩnh tâm trước, và vào trước mỗi Thánh lễ của đầu mỗi tháng sẽ là nghi thức gia nhập… sau đó là Thánh lễ Tạ Ơn…
 
Nguyện xin Thiện Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban tràn đầy hồng phúc xuống trên Hội Thánh: “Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục. Thánh Maria lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Đức Tín – GXDMHCG