21/04/2024

Tháng Mân Côi đã trôi qua hơn nửa tháng rồi, không biết chúng ta còn nhớ hay đã quên lời Mẹ nhắn nhủ: ‘Hãy năng lần hạt Mân Côi’.

Sự tin tưởng của chân phúc trẻ tuổi Carlo Acutis về tràng chuỗi Mân Côi, về lòng yêu mến Đức Mẹ, về sự quan trọng của kinh Mân Côi, là bậc thang ngắn nhất để dẫn mỗi chúng ta về quê trời.

Ta có muốn về với Chúa, Đức Mẹ và các thánh không? Ta có muốn hưởng vinh phúc nước trời như lòng hằng ước mong không? Nếu muốn thì mỗi người chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân Côi nhé!