22/06/2024

Việc tôn kính công khai Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được bắt đầu tại Nhà thờ Thánh Anphongsô ở Rôma vào ngày 26 tháng 4 năm 1866. Năm nay (2024), ngày 26 tháng 4, đánh dấu kỷ niệm 158 năm việc tôn kính công khai bức Linh ảnh được trao cho Dòng Chúa Cứu Thế phổ biến lòng sùng kính, với sự ủy thác và thông điệp của Đức Giáo Hoàng Piô IX: “Hãy làm cho toàn thế giới biết đến Mẹ”.

Bức Linh ảnh gốc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện được lưu giữ tại Nhà thờ thánh Anphongsô tại Rôma, Italia.