22/07/2024

“Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.” (Ga 7, 1-2. 10. 25-30)

 

https://youtu.be/g22bxnjPOfc

 

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

38 Kỳ Đồng – Phương 9 – Quận 3 – TPHCM

https://gxdmhcg.net/
http://chuacuuthe.com/