23/05/2024

Trong mọi hoàn cảnh, Thánh Giuse đều nói lời “Fiat” của chính mình, cũng như khi Đức Maria được sứ thần truyền tin và như Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu.

Lạy Cha Thánh Giuse, xin cho chúng con biết noi gương Ngài để ngoan ngùy vâng phục và bỏ ý riêng của chúng con, để vâng nghe ý Chúa. Xin Cha Thánh Giuse chuyển cầu cùng Chúa, cho chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa trong đời sống đức tin của chúng con.