Thánh lễ 18g00 thứ Năm Đầu tháng: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

Hôm nay cũng là ngày ra mắt của ban điều hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo nhiệm kỳ 2020-2024 của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn Thánh xuông trên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Giáo Xứ nhiệm kỳ 020-2024. Để các ban điều hành luôn chu toàn mọi sự trong Chúa.

 

 

 

 

Photo: Đức Tín