24/07/2024

Thánh lễ 15h30 | 05/06/2020: Thứ Sáu đầu tháng ‘Hội Lòng Chúa Thương Xót, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp’.

 

 

Vào lúc 15h00 cộng đoàn họp nhay lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót sau đó cha linh hương cùng với ban điều hành mới dâng lời cầu nguyện và ban điều hành Hội Lòng Chúa Thương Xót, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2020-2024 tuyên hứa nhận phạn vụ…

Nguyện xin Chúa giàu lòng Xót Thương và nhờ lòi cầu nguyện của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn cho ban điều hành Hội Lòng Chúa Thương Xót củaGiáo Xứ nhiệm kỳ 020-2024 chu toàn công việc của mình trong Thiên Chúa

 

 

 

Photo: Đức Tín