22/07/2024

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất… và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 16-20)

CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

18h30 ngày 23/05/2020

Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên_lúc 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.