24/07/2024

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)

CHÚA NHẬT – LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

6h30 ngày 31/05/2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ Chúa Nhật lúc18g30 thứ bảy và 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – (Đền Chúa Cứu Thế)