21/06/2024

Đúc kết một số nội dung chính yếu các phiên làm việc Thượng HĐGM về Amazon trong ngày 9/11.

 

Trong hướng phát triển bền vững, bên cạnh những ý thức về công bằng xã hội, cần có sự hoán cải về sinh thái, đặc biệt là đào sâu cảm thức “tội lỗi sinh thái”, điều dường như chưa được ý thức đủ.

Để phục vụ nhu cầu mục vụ tại miền Amazon, cần bắt đầu cổ võ chức phó tế vĩnh viễn đối với người dân bản địa. Hơn nữa, nâng cao giá trị phục vụ của giáo dân, đặc biệt là sự hiện diện của phụ nữ trong sự dấn thân của Giáo hội.

Thượng Hội đồng cũng đề cập đến quyền của những dân tộc muốn cô lập một cách tự nguyện. Cần quan tâm đến những dân tộc này, đặc biệt những dân tộc dễ bị tổn thương và dễ bị đưa đến sự diệt chủng. Để đảm bảo sự chú ý này, cần phải thành lập một tổ chức quan sát quốc tế nhằm bảo vệ quyền con người và những nhu cầu của các cộng đồng này.

Một điều đặc biệt Thượng Hội đồng đề cập đến là sự đối thoại giữa Giáo hội và người dân bản địa, đặc biệt là những dân tộc ở những vùng xa xôi. Hơn nữa, cuộc đối thoại đại kết và liên tôn giáo cũng cấp bách và không thể thiếu ở những vùng Liên Amazon.

Một trong những yếu tố dễ thấy tại Amazon là sự đa dạng và khác biệt về dân tộc và văn hoá. Vì thế, sự hiệp nhất trong khác biệt là điều cần cổ võ để có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt lành cho tất cả mọi người và một nền sinh thái toàn diện. (CSR_5949_2019)

 

 

Văn Yên, SJ – Vatican News