22/07/2024

Sáng nay, 30/6/2020 vào lúc 8g30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ và nhận lời Khấn Dòng của 15 Thầy Khấn Trọn Đời trong Dòng Chúa Cứu Thế và 11 Tập sinh Tuyên khấn lần đầu niên khóa 2019-2020.

Hình ảnh: Đức Tín

 

Photo: Đức Tín