01/12/2023

Không phải chuyến thăm viếng mục vụ của vị mục tử để ban Bí tích Thêm sức cho các em Thiếu nhi, Chúa Nhật hôm nay, ngày 12/11/2023 vào lúc 10g00, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục TGP Sài Gòn đã đến chia sẻ niềm vui với Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và chủ tế thánh lễ ban Bí tích Khai tâm Kitô Giáo cho 75 anh chị em Dự Tòng và 18 anh chị em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Sở dĩ có biến cố hôm nay, vì Đức Tổng Giuse nghe biết Dòng Chúa Cứu Thế mỗi tháng có hơn 100 bạn Dự Tòng được trở thành con cái Chúa, nên Ngài muốn hiện diện để chia sẻ niềm vui với Nhà Dòng cách riêng và của Tổng Giáo Phận Sài Gòn nói chung.

Tạ ơn Chúa với vị mục tử nhân lành đã quan tâm và yêu thương đoàn chiên. Tạ ơn Chúa trong niềm vui của các bạn trở thành con cái Chúa hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ và dìu dắt các bạn trên hành trình đức tin trong đời sống đạo của mình.

_______________

Lm. Paul Ngô Phi – ảnh BTT Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn