Sau nghi thức nhập quan cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh, Tỉnh DCCT Việt Nam cùng với quý cha trong Nhà Dòng dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyên cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trung, C.Ss.R tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

 

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô cùng các Thánh, các Chân Phúc trong Dòng cũng nhừ lờ cầu nguyện của toàn thể dân Chúa cho cha Antôn sớm được vào hưởng Vinh Quang Nước Trời.