Hôm qua 03/06/2020 vào lúc 15g00 ‘Thứ Tư Đầu tháng’ cha đặc trách cùng quý hội vin Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cùng làm giờ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu nguyện đặc biệt cho ban điều hành mới và cũ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn… đùng 15g30 Thánh lễ Tạ ơn Chúa, xin Chua chúc lành cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho ban điều hành mới cũng như tất cả mọi thành viên và gia đình và hết thảy mọi người được hiệp nhất trong Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các Thánh…

 

 

 

Photo: Đức Tín